Newsflash

V předvánočním týdnu měli vybraní studenti 1-3. ročníků příležitost navštívit sídlo Britské obchodní komory v Praze. Její pracovníci si pro ně připravili velice poutavou přednášku nejen o činnosti BCC, ale také zajímavosti o Velké Británii a životě Britů. V neposlední řadě byli naši studenti seznámeni s možností stáže vysokoškolských studentů v BCC, což může pro mnohé z nich být významnou motivací ke studiu. Žáci měli také možnost procvičit si svoji znalost anglického jazyka, protože celá přednáška a následná diskuse probíhala v angličtině. Touto cestou bych chtěla rovněž poděkovat p. Hrdinovi, otci jednoho ze studentů, který pro naše žáky návštěvu BCC zajistil.
Mgr. Hauptmannová

Pro uchazeče o studium

Uchazeči o studium na naší škole mohou zahájit studium trojím způsobem:

 • přijetím v rámci přijímacího řízení do 1. ročníku,
 • přestupem z jiné střední školy kdykoli během studia,
 • přijetím do vyššího ročníku.

LETÁK pro šk. rok 2017/2018

 2. kolo přijímacího řízení 2017 PDF Tisk Email
Napsal uživatel spravce   
Čtvrtek, 18 Květen 2017 10:35

Vzhledem k tomu, že v 1. kole přijímacího řízení nebyla naplněna plánovaná kapacita oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie, v souladu s § 60 zákona 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 353/2016 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, vyhlašuje obchodní akademie, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše, Slaný, Smetanovo nám. 1200 2. kolo přijímacího řízení. Přihlášky přijímáme průběžně do 23. 5. 2017, a jsou předepsané v sekci Ke stažení.

Kompletní informace o 2. kole jsou zde ke stažení v pdf.

LAST_UPDATED2
 
2. kolo přijímacího řízení PDF Tisk Email
Napsal uživatel Ing. Michaela Seghmanová   
Středa, 03 Květen 2017 14:53

Po uzavření 1. kola přijímacího řízení (16. května 2017) bude vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení k doplnění plánované kapacity. Počet volných míst bude dán počtem odevzdaných zápisových lístků. Přihlášky ke studiu jsou ke stažení v sekci "Ke stažení". Uchazeči prokáží výsledky vzdělávání na základní škole potvrzením na 2. straně přihlášky nebo přiložením originálů či ověřených kopií vysvědčení (nikoli výpisů z vysvědčení). Jakékoli dotazy vám rádi zodpovíme.

LAST_UPDATED2
 
Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám PDF Tisk Email
Napsal uživatel spravce   
Pátek, 10 Únor 2017 14:45

Otvíráme kurzy z matematiky a českého jazyka a literatury pro přípravu k přijímacím testům. Kurzy se budou konat po dobu 6 týdnů od 27. 2. 2017 do 4. 4. 2017, vždy v blocích po dvou vyučovacích hodinách, matematika v pondělí v čase 15:30–17:00, český jazyk v úterý v čase 15:30–17:00.
Minimální počet účastníků pro otevření každého z kurzů je 10.
Poplatek za každý  kurz je 600 Kč (50 Kč za 1 vyučovací hodinu). Pokyny k platbě budou přihlášeným rozeslány na kontakty uvedené v přihlášce, jakmile se přihlásí alespoň 10 zájemců. Nebude-li minimální počet účastníků naplněn 22. února 2017, obdrží přihlášení informaci o zrušení kurzu.
Přihlašování je možné prostřednictvím online dotazníku.

Podrobné informace včetně denního harmonogramu kurzů pro tisk zde.

LAST_UPDATED2
 
Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení 2017 PDF Tisk Email
Napsal uživatel Ing. Michaela Seghmanová   
Pondělí, 30 Leden 2017 14:19

V souladu s § 60 zákona 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 353/2016 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, vyhlašuje ředitelka kritéria 1. kola přijímacího řízení pro rok 2017 takto:

 • V přijímacím řízení 2017 (nástup do 1. ročníku 1. 9. 2017) plánujeme přijmout do oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie 90 žáků, tj. tři třídy po 30 žácích.
 • Součástí přijímacího řízení jsou centrálně zadávané testy jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání z českého jazyka a matematiky.
 • Školní přijímací zkoušky se nekonají.
 • Není vyžadováno potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře.
 • O přijetí uchazeče rozhodne ředitelka na základě

- výsledků předchozího vzdělávání – 40 % (podmínkou přijetí je v posledních dvou ročnících základní školy nebo odpovídajících ročníků víceletých gymnázií průměr za každé pololetí do 2,2 a známky z jednotlivých předmětů v těchto termínech bez nedostatečných),

- výsledky testů jednotné zkoušky – 60 %,

- a přihlédne k dalším skutečnostem, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, např. účast v okresních a vyšších kolech olympiád a dalších soutěží, které uchazeč doloží (dále jen schopnosti).

Přihlášky ke studiu

Prihlaska ke studiu na OA Slany

Přihlášku pro první kolo přijímacího řízení je potřeba podat do 1. března 2017. Žákům 9. ročníků vystaví přihlášku základní škola nebo si ji může uchazeč vyplnit sám, přihláška s vyplněnými údaji naší školy je ke stažení zde. Výsledky vzdělávání uchazeč doloží potvrzením školy na 2. straně přihlášky nebo doložením originálů, případně ověřených kopií vysvědčení za poslední dva ročníky vzdělávání na základní škole.

Součástí přihlášky je rovněž doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami. Pokud uchazeč nemá doporučení vystavené speciálně pro přijímací zkoušky, doloží doporučení pro úpravu podmínek vzdělávání na základní škole. Uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami doporučujeme osobní návštěvu ve škole za účelem projednání uzpůsobení podmínek při přijímacím řízení.

Uchazeč, který podává pro první kolo přijímacího řízení dvě přihlášky, uvede na obou přihláškách školy, obory vzdělání, popřípadě zaměření školního vzdělávacího programu v tomtéž pořadí. Pořadí škol rozhodne o konání centrálně zadávaných testů v 1. a 2. termínu (viz dále).

Přihlášky v 1. kole přijímacího řízení můžete podávat osobně nebo poštou.

 • Osobní doručení je možné během února ve dnech školního vyučování od 8:00 do 15:00, během jarních prázdnin (20. 2. – 24. 2. 2017) pouze ve středu v čase 9:00–12:00.
 • Mimo úřední hodiny lze přihlášku vhodit do poštovní schránky u hlavního vchodu, pošleme potvrzení o přijetí přihlášky SMS nebo e-mailem na kontakt zákonného zástupce uvedený v přihlášce.
 • Doručení prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Zásilku můžete podat doporučeně nebo jako obyčejnou, i v tomto případě obratem potvrdíme přijetí přihlášky SMS nebo e-mailem na kontakt zákonného zástupce uvedený v přihlášce.

Přijímací řízení

Uchazeči (resp. jejich zákonní zástupci) obdrží během března informační dopisy s přiděleným registračním číslem a pozvánku k přijímacím zkouškám.

Jednotné přijímací testy se konají ve dvou termínech, 12. dubna a 19. dubna. Uchazeč může konat testy dvakrát. V prvním termínu (12. 4.) koná uchazeč zkoušky na škole, kterou uvedl v přihlášce v prvním pořadí, ve druhém termínu (19. 4.) ve škole, kterou uvedl v přihlášce jako druhou. Pro přijímací řízení se započítává lepší výsledek z těchto dvou pokusů. Pokud se uchazeč testu nezúčastní a řádně se řediteli omluví do 3 dnů, má možnost konat testy na dané škole v náhradním termínu. Pokud budete mít naši školu na 1. místě, budete u nás konat testy v náhradním termínu 11. května, pokud nás uvedete na 2. místě, náhradní termín budete mít 12. května.

Uchazeči, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání v zahraniční škole, mohou požádat o prominutí jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka. Znalost českého jazyka ověří škola u těchto osob rozhovorem. Pořadí uchazeče bude stanoveno na základě výsledků předchozího vzdělávání a výsledku jednotné zkoušky z matematiky.

Výsledky přijímacího řízení

Po obdržení výsledků jednotných testů přijímacího řízení od Cermatu – 28. dubna 2017 – ředitelka posoudí, kteří uchazeči splnili kritéria přijímacího řízení a kteří nikoli, a stanoví pořadí uchazečů, kteří splnili kritéria přijímacího řízení podle vzorce

p1*0,4+p2*0,6,
kde p1 je pořadí dle výsledků z předchozího vzdělávání a p2 je pořadí dle výsledků jednotných testů.
Při rovnosti rozhoduje pořadí dle výsledků jednotných testů.

Ředitelka zveřejní seznam přijatých uchazečů a pořadí přijatých uchazečů na dveřích školy a na internetové stránce školy. Výsledky budou zveřejněny pod registračními čísly, která obdrží zákonní zástupci nezletilých ucha­zečů a zletilí uchazeči v informačním dopise. O zveřejnění výsledků budou uchazeči a zákonní zástupci informování e‑mailem. Přijatí uchazeči potvrdí svůj úmysl vzdělávat se na naší škole odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Doporučujeme neodevzdávat zápisový lístek ukvapeně, neboť zápisový lístek lze vzít zpět a uplatnit na jiné škole pouze tehdy, pokud byl uchazeč na jinou školu přijat na základě odvolání.

Zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí poštou do vlastních rukou. Zásilka bude uložena na poště pouze 5 pracovních dnů, poté se považuje za doručenou. Proti negativnímu rozhodnutí může uchazeč podat odvolání ve lhůtě 3 pracovní dny od doručení (o podrobnostech bude poučen přímo v rozhodnutí o nepřijetí).

Další informace k přijímacímu řízení na střední školy naleznete na internetové stránce MŠMT (msmt.cz à Vzdělávání à Střední vzdělávání à Přijímání na střední školy a konzervatoře) a na stránkách Cermatu (cermat.cz à Jednotná přijímací zkouška 2017).

Přejeme hodně štěstí při přijímacím řízení!

Slaný 30. ledna 2017

…………………………………………………………
Ing. Michaela Seghmanová, ředitelka, v. r.

 

 Text tohoto článku v pdf

 

 

 

 
LAST_UPDATED2
 
POZOR - změna dne otevřených dveří. PDF Tisk Email
Napsal uživatel spravce   
Úterý, 08 Listopad 2016 11:00

 

DOD-2017.02.01m

LAST_UPDATED2