Newsflash

V letošním roce byly po několikaleté odmlce obnoveny státní zkoušky z psaní na klávesnici, které zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání - referát Státní těsnopisný ústav. Zkouška se skládá z opisu jednoho předloženého textu a z normalizovaného vypracování dvou různých písemností, a to zpravidla obchodního dopisu a tabulky, podle zadaných dispozic. Uchazeč musí úspěšně vykonat obě části zkoušky. Touto zkouškou prokazuje uchazeč schopnost účinně používat klávesnici v běžné administrativní a korespondenční praxi, a to ověřením dovednosti psát rychlostí alespoň 200 čistých úhozů za minutu a alespoň s 99,5 procentní přesností a upravit základní druhy písemností z oblasti obchodní korespondence normalizovaným způsobem.

I naše škola uvítala možnost nabídnout našim studentům složit tyto zkoušky přímo na naší škole pod dohledem zkušebního komisaře. Naši studenti získají během čtyřletého studia v předmětu Písemná elektronická komunikace všechny dovednosti potřebné právě pro složení této zkoušky. K vykonání státní zkoušky se přihlásilo 12 studentů ze čtvrtých ročníků.

Takže 11. května 2016 budeme všem přihlášeným studentům držet palce, aby státní zkoušky vykonali úspěšně a do svého profesního života vstoupili s dalším cenným dokumentem, který prokazuje jejich mimořádné dovednosti získané v průběhu studia na naší škole.

Iveta Víšková, učitelka předmětu Písemná elektronická komunikace.

Pro uchazeče o studium

Zveme Vás na DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ pro uchazeče.
ve středu 6. prosince 2017 od 15:00 – 17:00
ve středu 7. února 2018 od 15:00 – 17:00

leták

 

Uchazeči o studium na naší škole mohou zahájit studium trojím způsobem:

 • přijetím v rámci přijímacího řízení do 1. ročníku,
 • přestupem z jiné střední školy kdykoli během studia,
 • přijetím do vyššího ročníku.

LETÁK pro šk. rok 2018/2019

 Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám PDF Tisk Email
Napsal uživatel spravce   
Pátek, 10 Únor 2017 14:45

Otvíráme kurzy z matematiky a českého jazyka a literatury pro přípravu k přijímacím testům. Kurzy se budou konat po dobu 6 týdnů od 27. 2. 2017 do 4. 4. 2017, vždy v blocích po dvou vyučovacích hodinách, matematika v pondělí v čase 15:30–17:00, český jazyk v úterý v čase 15:30–17:00.
Minimální počet účastníků pro otevření každého z kurzů je 10.
Poplatek za každý  kurz je 600 Kč (50 Kč za 1 vyučovací hodinu). Pokyny k platbě budou přihlášeným rozeslány na kontakty uvedené v přihlášce, jakmile se přihlásí alespoň 10 zájemců. Nebude-li minimální počet účastníků naplněn 22. února 2017, obdrží přihlášení informaci o zrušení kurzu.
Přihlašování je možné prostřednictvím online dotazníku.

Podrobné informace včetně denního harmonogramu kurzů pro tisk zde.

LAST_UPDATED2
 
Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení 2017 PDF Tisk Email
Napsal uživatel Ing. Michaela Seghmanová   
Pondělí, 30 Leden 2017 14:19

V souladu s § 60 zákona 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 353/2016 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, vyhlašuje ředitelka kritéria 1. kola přijímacího řízení pro rok 2017 takto:

 • V přijímacím řízení 2017 (nástup do 1. ročníku 1. 9. 2017) plánujeme přijmout do oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie 90 žáků, tj. tři třídy po 30 žácích.
 • Součástí přijímacího řízení jsou centrálně zadávané testy jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání z českého jazyka a matematiky.
 • Školní přijímací zkoušky se nekonají.
 • Není vyžadováno potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře.
 • O přijetí uchazeče rozhodne ředitelka na základě

- výsledků předchozího vzdělávání – 40 % (podmínkou přijetí je v posledních dvou ročnících základní školy nebo odpovídajících ročníků víceletých gymnázií průměr za každé pololetí do 2,2 a známky z jednotlivých předmětů v těchto termínech bez nedostatečných),

- výsledky testů jednotné zkoušky – 60 %,

- a přihlédne k dalším skutečnostem, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, např. účast v okresních a vyšších kolech olympiád a dalších soutěží, které uchazeč doloží (dále jen schopnosti).

Přihlášky ke studiu

Prihlaska ke studiu na OA Slany

Přihlášku pro první kolo přijímacího řízení je potřeba podat do 1. března 2017. Žákům 9. ročníků vystaví přihlášku základní škola nebo si ji může uchazeč vyplnit sám, přihláška s vyplněnými údaji naší školy je ke stažení zde. Výsledky vzdělávání uchazeč doloží potvrzením školy na 2. straně přihlášky nebo doložením originálů, případně ověřených kopií vysvědčení za poslední dva ročníky vzdělávání na základní škole.

Součástí přihlášky je rovněž doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami. Pokud uchazeč nemá doporučení vystavené speciálně pro přijímací zkoušky, doloží doporučení pro úpravu podmínek vzdělávání na základní škole. Uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami doporučujeme osobní návštěvu ve škole za účelem projednání uzpůsobení podmínek při přijímacím řízení.

Uchazeč, který podává pro první kolo přijímacího řízení dvě přihlášky, uvede na obou přihláškách školy, obory vzdělání, popřípadě zaměření školního vzdělávacího programu v tomtéž pořadí. Pořadí škol rozhodne o konání centrálně zadávaných testů v 1. a 2. termínu (viz dále).

Přihlášky v 1. kole přijímacího řízení můžete podávat osobně nebo poštou.

 • Osobní doručení je možné během února ve dnech školního vyučování od 8:00 do 15:00, během jarních prázdnin (20. 2. – 24. 2. 2017) pouze ve středu v čase 9:00–12:00.
 • Mimo úřední hodiny lze přihlášku vhodit do poštovní schránky u hlavního vchodu, pošleme potvrzení o přijetí přihlášky SMS nebo e-mailem na kontakt zákonného zástupce uvedený v přihlášce.
 • Doručení prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Zásilku můžete podat doporučeně nebo jako obyčejnou, i v tomto případě obratem potvrdíme přijetí přihlášky SMS nebo e-mailem na kontakt zákonného zástupce uvedený v přihlášce.

Přijímací řízení

Uchazeči (resp. jejich zákonní zástupci) obdrží během března informační dopisy s přiděleným registračním číslem a pozvánku k přijímacím zkouškám.

Jednotné přijímací testy se konají ve dvou termínech, 12. dubna a 19. dubna. Uchazeč může konat testy dvakrát. V prvním termínu (12. 4.) koná uchazeč zkoušky na škole, kterou uvedl v přihlášce v prvním pořadí, ve druhém termínu (19. 4.) ve škole, kterou uvedl v přihlášce jako druhou. Pro přijímací řízení se započítává lepší výsledek z těchto dvou pokusů. Pokud se uchazeč testu nezúčastní a řádně se řediteli omluví do 3 dnů, má možnost konat testy na dané škole v náhradním termínu. Pokud budete mít naši školu na 1. místě, budete u nás konat testy v náhradním termínu 11. května, pokud nás uvedete na 2. místě, náhradní termín budete mít 12. května.

Uchazeči, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání v zahraniční škole, mohou požádat o prominutí jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka. Znalost českého jazyka ověří škola u těchto osob rozhovorem. Pořadí uchazeče bude stanoveno na základě výsledků předchozího vzdělávání a výsledku jednotné zkoušky z matematiky.

Výsledky přijímacího řízení

Po obdržení výsledků jednotných testů přijímacího řízení od Cermatu – 28. dubna 2017 – ředitelka posoudí, kteří uchazeči splnili kritéria přijímacího řízení a kteří nikoli, a stanoví pořadí uchazečů, kteří splnili kritéria přijímacího řízení podle vzorce

p1*0,4+p2*0,6,
kde p1 je pořadí dle výsledků z předchozího vzdělávání a p2 je pořadí dle výsledků jednotných testů.
Při rovnosti rozhoduje pořadí dle výsledků jednotných testů.

Ředitelka zveřejní seznam přijatých uchazečů a pořadí přijatých uchazečů na dveřích školy a na internetové stránce školy. Výsledky budou zveřejněny pod registračními čísly, která obdrží zákonní zástupci nezletilých ucha­zečů a zletilí uchazeči v informačním dopise. O zveřejnění výsledků budou uchazeči a zákonní zástupci informování e‑mailem. Přijatí uchazeči potvrdí svůj úmysl vzdělávat se na naší škole odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Doporučujeme neodevzdávat zápisový lístek ukvapeně, neboť zápisový lístek lze vzít zpět a uplatnit na jiné škole pouze tehdy, pokud byl uchazeč na jinou školu přijat na základě odvolání.

Zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí poštou do vlastních rukou. Zásilka bude uložena na poště pouze 5 pracovních dnů, poté se považuje za doručenou. Proti negativnímu rozhodnutí může uchazeč podat odvolání ve lhůtě 3 pracovní dny od doručení (o podrobnostech bude poučen přímo v rozhodnutí o nepřijetí).

Další informace k přijímacímu řízení na střední školy naleznete na internetové stránce MŠMT (msmt.cz à Vzdělávání à Střední vzdělávání à Přijímání na střední školy a konzervatoře) a na stránkách Cermatu (cermat.cz à Jednotná přijímací zkouška 2017).

Přejeme hodně štěstí při přijímacím řízení!

Slaný 30. ledna 2017

…………………………………………………………
Ing. Michaela Seghmanová, ředitelka, v. r.

 

 Text tohoto článku v pdf

 

 

 

 
LAST_UPDATED2
 
POZOR - změna dne otevřených dveří. PDF Tisk Email
Napsal uživatel spravce   
Úterý, 08 Listopad 2016 11:00

 

DOD-2017.02.01m

LAST_UPDATED2
 
Přestup na naši školu a přijetí do vyššího ročníku PDF Tisk Email
Napsal uživatel Ing. Michaela Seghmanová   
Pondělí, 25 Srpen 2014 22:22

Máte-li v tuto chvíli zájem o studium na naší škole, můžete využít možnost přestupu z jiné střední školy nebo můžete podat žádost o přijetí do vyššího ročníku. Obě možnosti upravuje Předpis č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Přijetí do 1. ročníku mimo přijímací řízení, které probíhá vždy na jaře, není možné.

Žádost o přestup (§ 66 školského zákona, odst. 2 a 4)

Žádost podává zletilý žák studující jinou střední školu nebo zákonný zástupce nezletilého žáka jiné střední školy (s jeho souhlasem). Vzory žádosti najdete v sekci ke stažení. Vzor upravte podle potřeby a vlastnoručně podepsanou žádost odevzdejte ve škole. Doporučujeme osobní návštěvu, můžeme tak celou záležitost vyřídit na místě.

Přijetí do vyššího ročníku (§ 66 školského zákona)

Máte-li zájem o přijetí do vyššího ročníku, vyplňte klasickou přihlášku ke studiu. V naší sekci ke stažení najdete předvyplněnou přihlášku s údaji o oboru, který nabízíme.

Pro posouzení obou typů žádostí je rozhodující, do jaké míry se shoduje dosud studovaný obor s oborem Obchodní akademie, v úvahu vezmeme i důvody, které Vás přivedly k nám.

LAST_UPDATED2
 
Učební plány Email
Napsal uživatel spravce   
Pátek, 18 Leden 2013 10:45

Učební plán pro žáky přijaté ke studiu od 1. září 2014 a později

Povinný základ

Ročník

Celkem

 

1.

2.

3.

4.

 

Český jazyk a literatura

3

3

3

4

13

 

První cizí jazyk

4

4

4

4

16

Aktuálně anglický jazyk

Druhý cizí jazyk

4

3

3

 

10

Aktuálně německý nebo ruský jazyk

Občanská nauka

1

2

   

3

 

Dějepis

2

2

   

4

 

Matematika

4

3

3

3

13

 

Základy přírodních věd

2

2

   

4

 

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

 

Ekonomika

3

3

3

3

12

 

Účetnictví

 

3

4

4

11

 

Informační technologie

2

2

2

2

8

 

Statistika

   

2

 

2

 

Právní nauka

   

2

2

4

 

Písemná a elektronická komunikace

3

2

1

1

7

 

Hospodářský zeměpis

2

2

   

4

 

Ekonomická cvičení

     

2

2

 

Základy ekonomických výpočtů

1      

1

 

Celkem povinné

32

33

29

27

122

 

Volitelný předmět- příprava k maturitě

Žáci pro 3. a 4. ročník zvolí 1 volitelný předmět pro přípravu na společnou část maturitní zkoušky, aktuálně tedy matematika a konverzace v cizím jazyce, další předměty budou doplněny, pokud se změní maturitní schema.

 

ANK - MATv

   

2

2

4

 

Celkem včetně volitelného

32

33

31

29

126

 
             

Volitelné bloky odborných předmětů

Žáci pro 3. a 4. ročník zvolí blok odborných předmětů

 

Zaměření cestovní ruch

 

Technika cestovního ruchu

   

2

2

4

 

Základy dějin kultury

   

1

 

1

 

Profesní komunikace v cest. ruchu

     

1

1

Odborná komunikace v cizím jazyce (první cizí j.)

Průvodcovská činnost

     

1

1

 

Celkem včetně zaměření CR

32

33

34

33

133

 
             

Zaměření podnikání

 

Marketing a management podniku

   

2

 

2

 

Média v marketingu

   

1

 

1

 

Profesní komunikace podnikatele

     

1

1

Odborná komunikace v cizím jazyce (první cizí j.)

Daňová evidence

     

1

1

 

Cvičná firma

     

2

2

 

Celkem včetně zaměření P

32

33

34

33

133

 

 

 

 

Učební plán pro žáky přijaté ke studiu od 1. září 2013 a dříve

Schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 23. srpna 2001, č.j. 23 842/2001-23 s platností od 1. září 2002,s přihlédnutím ke standardu odborného vzdělávání pro cestovní ruch, schváleného MŠMT 14.10. 1998, č.j. 28/280/98-23.

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

1.

2.

3.

4.

Celkem

Celkem

32

32

32

32

128 

Všeobecně vzdělávací  

21

20

15

15

73

Český jazyk a literatura

CJL

3

3

3

4

13

První cizí jazyk 1)

PCJ

4(4)

4(4)

4(4)

4(4)

16

Druhý cizí jazyk 2)

DCJ

3(3)

3(3)

3(3)

3(3)

12

Občanská nauka

OBN

1

1

-----

-----

2

Dějepis

DEJ

2

2

-----

-----

4

Matematika

MAT

4

3

3

2

12

Základy přírodních věd

ZPV

2

2

-----

-----

4

Tělesná výchova

TEV

2

2

2

2

8

Odborné 

11

12

13

13

45

Ekonomika

EKO

3

3

3

3(3)

12

Účetnictví

UCE

-----

3

4(4)

4(4)

11

Informační technologie

ITE

2

2(1)

2(1)

2(1)

8

Statistika

STA

2

-----

-----

-----

2

Právní nauka

PRN

_

_

2

2

4

Písemná a elektronická komunikace

PEK

2

2

2(2)

2(2)

8

Hospodářský zeměpis

HOZ

2

2

-----

-----

4

Volitelné

-----

-----

4

4

8

První volitelný předmět

PVP

-----

----

2(2)

2(2)

4

Druhý volitelný předmět

DVP

-----

-----

2(2)

2(2)

4

 

Žáci si mohou zvolit nepovinně volitelný předmět Marketing

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

1.

2.

3.

4.

Celkem

Marketing

MARv

-----

-----

1

1

2

 

Obor obchodní akademie 63-41-M/02 se zaměřením na cestovní ruch

Třídy zaměřené na cestovní ruch mají v každém ročníku oproti ostatním třídám navíc dvě vyučovací hodiny týdně. Učební plány se liší takto:

 

 • předmět hospodářský zeměpis se vyučuje ve třídě zaměřené na cestovní ruch jen v prvním ročníku, ve druhém ročníku je nahrazen předmětem zeměpis cestovního ruchu,
 • navíc jsou zařazeny předměty základy dějin kultury a technika cestovního ruchu.

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

1.

2.

3.

4.

Celkem

Celkem

34

34

34

34

136 

Všeobecně vzdělávací  

21

20

15

15

73

Odborné 

13

14

15

15

45

Odlišně vyučovaný předmět

Hospodářský zeměpis

HOZ

2

-----

-----

-----

2

Předměty vyučované navíc ve třídě zaměřené na cestovní ruch

Zeměpis cestovního ruchu

ZCR

-----

2

-----

-----

2

Základy dějin kultury

ZDK

2

-----

-----

-----

2

Technika cestovního ruchu

TCR

-----

2

2

2

6

 

 Další akce:

Ve školním vzdělávacím programu jsou navíc zařazeny tyto akce:

1. ročník -> seznamovací kurz (1. týden výuky)
týdenní lyžařský kurz

2. ročník -> týdenní sportovní kurz

3. ročník -> 4ýdenní praxe

LAST_UPDATED2